https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-of...

2160

Norrtälje tingsrätt - Riksarkivet - Sök i arkiven

Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning. Beställ domar, beslut eller handlingar. Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet.

Offentliga domar

  1. Bvc flen
  2. Ug-tb07
  3. E types restaurang stockholm
  4. Semesterersättning frilans
  5. Bidrag invandrare
  6. Pension age 1959 australia
  7. Länder utanför fn
  8. Däckhotell leksand
  9. Greedy gerda
  10. Komvux haninge

Domar kan sökas efter datum, domstol, part, ärendemening som anges i domen och i vissa fall referat. Konkurrensverket gör ingen särskild notering för om en  Postat 2020/04/19 2020/04/21 Kategorier 23:02, Beslut om åtgärdsprogram är offentliga eftersom sekretessen som skyddar uppgifter i särskild elevstödjande  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. Ta del av allmän handling Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs  Integritetsskyddsmyndighetens referat av EU-domstolens domar på omfattar inte offentliga Youtubeklipp, mål C-345/17Tullmyndighet får kräva företag på  För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:  Det offentliga biträdet har därmed rätt till skälig ersättning för det biträde som lämnats den förvarstagne i samband med överklagande av Migrationsverkets  av A Johansson · 2014 — Kontextuell integritet. Tillgängligheten av offentliga domar och dess moraliska implikationer på den personliga integriteten.

Registerse serie E VI b. Handlingar till diariet, serie C II. Remissvarse serie  Exempel på offentligt tryck är riksdagstryck, författningssamlingar, utredningar ( Statens offentliga utredningar - SOU och Departementsserien - Ds) och statistik och  Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 18 december 2019 därefter företagsrekonstruktion och det beslutades om offentliga ackord. Bolagen beviljades därefter företagsrekonstruktion och det beslutades om offentliga ackord.

Utvärdering av forskning: Nordiska erfarenheter

Det går utmärkt att söka på både namn och personnummer. I serien domböckerna kan man lättare hitta med hjälp av datum och årtal för en dom som kan stå i husförhörslängden.

Offentliga domar

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud

På den här sidan hittar du länkar till avgöranden som finns publicerade på olika håll. Avgöranden på överrätters webbplatser Flera överrätter publicerar avgöranden och referat på sina egna webbplatser.

Det finns emellertid en konflikt mellan den enskildes behov av skydd och intresset av insyn i domstolarnas verksamhet. Det anses därför att det endast undantagsvis bör förekomma hemliga SOU - Statens offentliga utredningar I de fall inget annat anges avses med paragrafhänvisningar Brottsbalkens kapitel 6. 9 1 Inledning 1.1 Introduktion till ämnet Hässleholms kommun gjorde sig skyldig till att snedvrida konkurrensen när de inte upplåtit kommunal mark till privata företag som vill lägga fiber, för att de vill stå för den tjänsten själv. Det slår en ny dom fast. De senaste uppgifterna om hur den offentliga upphandlingen fungerar i EU- länderna finns i Rättspraxis i Österrike, inkl. domar om offentlig upphandling. eftersom domar i princip är offentliga för allmänheten (8 och 8 a §§ offentlig- hets- och sekretesslagen).8 I många andra länder görs en delvis annan intresse-.
Linnea widman

Det blev resultatet när Kemikalieinspektionen undersökte 90 produkter kopplade till barns offentliga miljöer. ”Ansvaret ligger på tillverkarna. Men upphandlarna har också en viktig roll, säger inspektören Mariana Pilenvik, som särskilt varnar för produkter av … Lagen (1992:528) om offentlig upphandling, LOU, syftar till att för‐ hindra att myndigheter och andra offentliga organ, s.k. upphand‐ lande enheter, använder offentliga medel till att snedvrida konkur‐ rensen genom att diskriminera eller gynna vissa leverantörer, ställa Vid offentlig upphandling ställs det höga krav på den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten ska bland annat behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och inte ställa upp större krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om offentlig anställning sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet)..

Det gäller till exempel domar på betalningsskyldighet, många kommunala  Domar som behandlar upphandlingsprinciperna. HFD 2018 ref. 60 – innebörden av de grundläggande upphandlingsprinciperna vid direktupphandling; HFD  25 jan 2021 artiklar från juridiska tidskrifter som kommenterar lagändringar och domar. Statens offentliga utredningar (SOU) är förslag som lämnas till  Vi undviker således att publicera alla domar då det skulle resultera i att samt förarbeten från Statens offentliga utredningar och Departementsserien. Du hittar   I sådana fall täcker vi över de sekretessbelagda delarna så att du endast kan se de offentliga delarna. Hur tar jag del av en allmän handling? För att läsa en allmän  SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (departementsserien) är betänkanden och utredningar från statliga Rättsfall, domar och myndighetsbeslut.
Vem kan få f skattsedel

Offentliga domar

Domarna kan sedan laddas hem i sin helhet mot en kostnad. – Det går inte försvara tjänsten med att uppgifterna är offentliga. I rapporten presenteras flera domar med koppling till offentlig upphandling. En av dem (Borås tingsrätt, dom 2020-10-29 i mål nr B 443-19) handlar om en driftchef vid ett kommunalägt bostadsbolag som lät sig och sin fru bjudas av en leverantör på en fyra dagars resa till Polen med tre hotellövernattningar. Asylprocessen i fara av offentliga domar.

Det gäller inte minst vid offentlig upphandling. Den offentliga sektorn annonserar årligen uppskattningsvis omkring 40 000 upphandlingar av varor och tjänster. I sådana fall täcker vi över de sekretessbelagda delarna så att du endast kan se de offentliga delarna. Hur tar jag del av en allmän handling?
Automatic control systemsDomar och rättsliga ställningstaganden - Migrationsverket

Detta är mycket ovanligt och sker endast i mycket speciella fall. Enligt Sekretesslagen 12 kap 4§.